Ron White at the Westbury Music Fair

Ron White at the Westbury Music Fair